XESTIONA Asesores | Ayudas
27
archive,tag,tag-ayudas,tag-27,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2014 pola que se  publican as bases reguladoras do programa de apoio ao acceso ao financiamento operativo (activo corrente) das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca galegas e as entidades financeiras adheridas. (Re-solve 2014).As entidades financeiras colaboradoras adheridas polo de agora son as seguintes:

A Xunta de Galicia, co fin de paliar, na medida do posible, os gastos dos primeiros anos de crianza dun fillo/a establece deducións da cota integra autonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas polo nacemento de fillos/as. Por outra banda, a Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013 prevé, na súa disposición adicional oitava, que aquelas persoas que, con data do 1 de xaneiro de 2013, teñan ao seu cargo fillos/as menores de tres anos terán dereito a percibir unha prestación de 360 euros por cada un deles cando, durante o ano 2011, nin elas nin ningún dos membros da unidade familiar estivesen obrigados a presentar a declaración polo imposto sobre a renda das persoas físicas correspondente a ese período, nin a presentasen de xeito voluntario aínda sen estaren obrigados a iso. Persoas beneficiarias

Cuantía Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice cumpliendo los requisitos de estas bases, serán objeto de una ayuda de quinientos euros (500 euros). Siempre que la unidad familiar según el número de miembros, no supere el límite máximo de renta mensual establecido en las tablas.   Beneficiarios Los progenitores ya sean casados, parejas de hecho o familias monoparentales, que tengan hijos. Asimismo serán beneficiarios los adoptantes de niños hasta 6 años de edad.   Requisitos

Establecer as bases reguladoras do Programa de incentivos para promover a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares e titulares de explotacións agrarias de Galicia, especialmente das mulleres, coa finalidade de promover a creación do emprego e a mellora laboral no agro galego, facilitando mediante incentivos a súa alta na Seguridade Social; e proceder a súa convocatoria para o ano 2012. A contía total da axuda será de 3.000 euros por persoa beneficiaria.   Beneficiarios: Persoas dedicadas ou incorporadas á actividade agraria incluídas nalgún dos seguintes colectivos e que cumpran os requisitos previstos para cada suposto. 1. Persoas incorporadas ao réxime especial de traballadores por conta propia ou autónomos a través do sistema especial para traballadores por conta propia agrarios, sempre que reúnan os seguintes requisitos:

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2012 das subvencións establecidas pola Consellería de Traballo e Benestar, en desenvolvemento do Decreto 9/2000, do 12 de xaneiro, polo que se regulan as iniciativas de emprego e as súas clases, así como o procedemento para a súa cualificación e inscrición rexistral. A finalidade deste réxime de axudas é fomentar e promover na Comunidade Autónoma de Galicia a creación de empresas innovadoras, económica e financeiramente viables, que xeren emprego estable no ámbito local e no medio rural, mediante o financiamento parcial dos custos necesarios para a posta en marcha daqueles proxectos empresariais previamente cualificados como iniciativas locais de emprego (ILE) e inscritas no rexistro administrativo habilitado para o efecto na Dirección Xeral de Promoción do Emprego e nas xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar. Tipos de axuda.

Finalidade/Obxectivo

Identificación de necesidades tecnolóxicas, desenvolvemento de solucións técnicas e organizativas comúns e utilización de servizos avanzados compartidos por grupos de pemes.  

Tipo de apoio

Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.  

Beneficiarios potenciais

• As pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea (DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN EMPREGADO con contrato laboral.

Finalidade/Obxectivo

Proxectos presentados por grupos de empresas cuxa actividade forme parte da cadea de valor global dun produto, a través de proxectos integrados de xestión loxística, medioambiental ou enerxética e outros proxectos innovadores de implantación conxunta, como enxeñería concurrente ou deseño distribuído, destinados a mellorar procesos e produtos de empresas relacionadas pola cadea de valor.  

Tipo de apoio

Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.  

Beneficiarios potenciais

• As pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea (DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN EMPREGADO con contrato laboral.

Finalidade/Obxectivo

Implantación e certificación de sistemas de xestión medioambiental (ISO 14001), sistemas integrados de calidade e medioambiente (ISO 14001+ISO 9001), excelencia empresarial EFQM e sistemas de xestión da seguridade da información (ISO 27001 ou eventuais desenvolvementos posteriores)  

Tipo de apoio

Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.  

Beneficiarios potenciais

• As pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea (DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN EMPREGADO con contrato laboral.

Finalidade/Obxectivo

Implantación e certificación de acordo coas normas UNE 166.001 (proxectos de I+D+i) e UNE 166.002 (sistemas de xestión da I+D+i).

Tipo de apoio

Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.

Beneficiarios potenciais

• As pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea (DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN EMPREGADO con contrato laboral.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.