XESTIONA Asesores | Ayudas y Subvenciones
28
archive,paged,category,category-ayudas-subvenciones,category-28,paged-2,category-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Cuantía Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice cumpliendo los requisitos de estas bases, serán objeto de una ayuda de quinientos euros (500 euros). Siempre que la unidad familiar según el número de miembros, no supere el límite máximo de renta mensual establecido en las tablas.   Beneficiarios Los progenitores ya sean casados, parejas de hecho o familias monoparentales, que tengan hijos. Asimismo serán beneficiarios los adoptantes de niños hasta 6 años de edad.   Requisitos

Poderán ser obxecto de subvención de conformidade con esta orde, as accións colectivas que se desenvolvan na Comunidade Autónoma de Galicia que teñan por obxecto contribuír de forma sustentable a mellorar a xestión ou conservación dos recursos, para garantir unha explotación responsable, equilibrada e sustentable, que permita unha viabilidade duradeira do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola galego, garantindo a mellora das condicións de vida e traballo das persoas que se dedican a esta actividade e que contribúan á conservación do medio mariño e as súas especies. Os proxectos obxecto de subvención son:

Modificar a Orde do 13 de xullo de 2010, pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas en réxime de concorrencia competitiva para a renovación do parque de maquinaria agrícola da Comunidade Autónoma de Galicia, e convocar a concesión das ditas axudas para o ano 2012. A finalidade destas axudas é o desmantelamento de tractores e máquinas automotrices agrícolas vellas e a súa substitución por novos tractores e novas máquinas que, ao estaren equipadas con modernas tecnoloxías, melloran as condicións de traballo, teñen unha maior eficiencia enerxética e producen menor impacto ambiental

Beneficiarios:

Ser titular de explotación agraria, persoas xurícas e servizos agrarios.

Requisitos:

Establecer as bases reguladoras do Programa de incentivos para promover a afiliación á Seguridade Social das persoas cotitulares e titulares de explotacións agrarias de Galicia, especialmente das mulleres, coa finalidade de promover a creación do emprego e a mellora laboral no agro galego, facilitando mediante incentivos a súa alta na Seguridade Social; e proceder a súa convocatoria para o ano 2012. A contía total da axuda será de 3.000 euros por persoa beneficiaria.   Beneficiarios: Persoas dedicadas ou incorporadas á actividade agraria incluídas nalgún dos seguintes colectivos e que cumpran os requisitos previstos para cada suposto. 1. Persoas incorporadas ao réxime especial de traballadores por conta propia ou autónomos a través do sistema especial para traballadores por conta propia agrarios, sempre que reúnan os seguintes requisitos:

O obxecto deste programa é subvencionar as entidades promotoras de proxectos de emprego con apoio para financiar os custos laborais e de seguridade social derivados da contratación dos preparadores laborais que leven a cabo as accións de emprego con apoio. As accións de emprego con apoio desenvolveranse no marco de proxectos de emprego con apoio, nos cales se deberán recoller, polo menos, as seguintes accións:

Este programa ten por obxecto incentivar a contratación de traballadores e traballadoras con discapacidade nas empresas ordinarias coa finalidade de fomentar e favorecer a súa integración laboral no sistema ordinario de traballo. Tipos de axudas: a) Subvención pola contratación indefinida. b) Subvención pola contratación indefinida de traballadores/as con discapacidade dun enclave laboral. c) Subvención pola contratación temporal. d) Subvención pola contratación de persoas con discapacidade no marco de proxectos de emprego con apoio. Ao abeiro da orde de convocatoria para o ano 2012, subvencionaranse contratacións que teñan data de inicio comprendida entre o 1 de outubro de 2011 e o 30 de setembro de 2012, ambas inclusive.

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e a convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, para o ano 2012 das subvencións establecidas pola Consellería de Traballo e Benestar, en desenvolvemento do Decreto 9/2000, do 12 de xaneiro, polo que se regulan as iniciativas de emprego e as súas clases, así como o procedemento para a súa cualificación e inscrición rexistral. A finalidade deste réxime de axudas é fomentar e promover na Comunidade Autónoma de Galicia a creación de empresas innovadoras, económica e financeiramente viables, que xeren emprego estable no ámbito local e no medio rural, mediante o financiamento parcial dos custos necesarios para a posta en marcha daqueles proxectos empresariais previamente cualificados como iniciativas locais de emprego (ILE) e inscritas no rexistro administrativo habilitado para o efecto na Dirección Xeral de Promoción do Emprego e nas xefaturas territoriais da Consellería de Traballo e Benestar. Tipos de axuda.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.